Inwoners van Galmaarden opnieuw slachtoffer door wanbeleid rond de kerk ?

Op 3 maart 2017, over deze onderwerpen: Sint-Pieterskerk

Sinds de Sint-Pieterskerk van Galmaarden afbrandde, stapelen de spelletjes en beleid van oude politieke cultuur zich op. Hieronder de feiten en onze visie. We hopen dat u de tijd neemt om dit te lezen. Het is een hele boterham maar het belangt ook u aan.

Door het “kat en muis”-spel dreigen de inwoners van Galmaarden de rekening te betalen. En lijkt men de zwarte piet door te spelen naar het bisdom, de mensen van de kerkfabriek en de pastoor. De mensen van de kerkfabriek die zich belangeloos inzetten voor de christelijke gemeenschap in onze gemeente. De pastoor die net zoals iedere burger gewoon zijn job doet en zich inzet voor zijn organisatie.

We willen graag even feiten opsommen die toch tot nadenken stemmen en laten u graag zelf oordelen:

Van de start van de besprekingen rond heropbouw van de kerk is het gemeentebestuur betrokken en werd er geen rekening gehouden met een mogelijke herbestemming. Iets wat toen al leefde bij de overheden omdat er steeds minder mensen naar de kerk gaan.

Het gemeentebestuur heeft de kennis ( of zou ze toch moeten hebben) van het beleid. Dus ook van de conceptnota van Minister Bourgeois. Op 24 juni 2011: Minister Bourgeois stelt conceptnota ‘Een toekomst voor de Vlaamse parochiekerk’ voor. Tevens heeft de gemeente de netwerken in de Vlaamse Overheid en zijn er structuren waar ze kunnen informeren.

Editiepajot 17 mei 2012 , Kerk van GALMAARDEN wordt heropgebouwd:

De kerkraad van Galmaarden heeft beslist om toch een nieuwe kerk te laten bouwen in hun gemeente. Nochtans was het Bisdom niet echt te vinden voor een nieuwe kerk.

Het Bisdom Mechelen-Brussel schreef dan ook een brief naar de kerkraad met de vraag of het wel nog nodig was om een nieuwe kerk te laten bouwen in Galmaarden. De kerkraad vond blijkbaar van wel. “ Wij hebben zopas beslist om toch een nieuwe kerk te laten bouwen”, sprak voorzitter Marc Ooghe(78).

“ Deze zes architecten gaan nu een schrijven ontvangen, waarin hun zal worden gevraagd om hun ontwerpen uit te werken, nadien kan er dan opnieuw bekeken worden, wie uiteindelijk de nieuwe kerk mag ontwerpen “, vertelde pastoor Penne. Deze laatste steunde de beslissing van het Bisdom om geen nieuwe kerk meer te bouwen in Galmaarden.

Burgemeester Pierre Deneyer(CD&V) - de gemeente is eigenaar van de kerk van Galmaarden - is best tevreden met de beslissing van de kerkraad. “Ik geef dat grif toe dat ik blij ben met deze beslissing, want welke bestemming moesten wij aan dit beschermd monument anders geven. Ook ligt het bij vele mensen nog steeds zeer gevoelig moest de kerk verdwijnen in Galmaarden, ook al staat er een kerk even verderop in Tollembeek”, besluit de burgemeester.

de vergaderingen van23/04/2012 en 28/04/2012:

In de vergadering stelt de toenmalige cultuurambtenaar “dat het onbegrijpelijk is dat de bevolking hierover niet kan/mag beslissen”.

Er wordt verwezen naar een studie uitgevoerd bij een aantal inwoners. Er werden de vragen enkel afgenomen bij kerkgangers, naast Galmaarden werden ook de parochies Tollembeek, Vollezele en Herhout als deelgemeenten van de fusiegemeente Galmaarden in dit onderzoek betrokken. Een antwoordpercentage van 138 op 227 uitgedeelde exemplaren is meer dan behoorlijk, maar vertegenwoordigt slechts 1,6% van de circa 8500 inwoners van Galmaarden. Men kan moeilijk stellen dat de bevolking hierdoor is geraadpleegd. (bron: De omgang met afgebrande kerken, Masterproef voorgelegd voor het behalen van de graad Master Monumenten- en Landschapszorg door Peter Brynart op 19 augustus 2014)

De Sint-Pieterskerk werd in 1976 beschermd als monument en het terrein van het voormalige kerkhof. als landschap. De kerk is een historisch beschermd monument en zal dus zeker opnieuw opgebouwd worden. Er werd zelfs ook overwogen om het karaktervolle dorpsplein van Galmaarden te beschermen als dorpsgezicht. Het gemeentebestuur weigerde echter het openbaar onderzoek en op enkele jaren tijd werden nagenoeg alle historische gevels langs het Marktplein afgebroken of verbouwd zodat in 1983 afgezien werd van de procedure. (bron: De omgang met afgebrande kerken, Masterproef voorgelegd voor het behalen van de graad Master Monumenten- en Landschapszorg door Peter Brynart op 19 augustus 2014

Uittreksel uit het verslag van de zitting van de kerkraad op 29 november 2012:

Archipl had op 20 november een ontmoeting met Onroerend Erfgoed Vlaams Brabant en een eerste reeks bilaterale vergaderingen die ze hebben gepland met de betrokken partijen. “.... waarbij in eerste instantie de opdrachtgeven ervoor kiest om de kerk als ruimte voor de eredienst te gebruiken, met passend nevengebruik. ….”

N-VA heeft kritiek op heropbouw kerk Galmaarden 4 december 2012 LSG, Bron: Het Nieuwsblad op 04/12/2012

De plannen voor de heropbouw van de kerk in Galmaarden zijn een doorn in het oog van de N-VA. 'Wij stellen ons vragen bij het nut van sommige plannen en ideeën', aldus Jean-Paul Souffriau ……. Er is ook weinig respect voor de inwoners van Galmaarden. Nergens hadden zij inspraak over wat met de kerk moet gebeuren.'

Uittreksels uit het verslag van de zitting van de kerkraad op 13 september 2016:

 “De kerkraad ontving op 13 september 2016 een mail van de gemeentesecretaris in verband met het voorstel voor de overdrachtsovereenkomst voor de St-Pieterskerk, dat door de kerkraad werd overgemaakt aan het College op 25 februari 2015.”

“Het College wenst niet in te gaan op het voorstel van overdrachtovereenkomst”

Het College verwijst naar een desaffectatiebesluit met betrekking tot de St-Pieterskerk als enige correcte en rechtszekere oplossing. Aangezien het Bisdom hierbij als voorwaarde de affectatie van de St-Pauluskapel tot parochiekerk stelt en het College tijdens de vergadering met de kerkraad op 15 juli 2015 liet verstaan de St-Pauluskapel niet te willen affecteren als parochiekerk voor Galmaarden, meent de kerkraad dat, evenals voor de pastorie, de desaffectatie van de St-Pieterskerk ook dreigt uit te draaien op een uitzichtloze situatie.

Brief van Aartsbisschop Leonard 14 september 2014 waarin hij volgende schrijft:

“We begrijpen ten zeerste dat de verwoesting van de kerk door de brand in 2008 u allen, ….. . Maar anderzijds was er toen reeds – en nu nog meer uitgesproken- een andere pastorale en burgerlijke context ontstaan, die ons ertoe genoopt de vanzelfsprekendheid van de heropbouw van de kerk als cultusruimte kritisch te bevragen.”

“Tegen de achtergrond van deze context lijkt de heropbouw van de voormalige kerk van Galmaarden als cultusgebouw niet opportuun te zijn. De medewerkers van het vicariaat Vlaams-Brabant en Mechelen hebben u dit meerdere keren en uitdrukkelijk meegedeeld.

Uittreksel notulen gemeenteraad ZITTING VAN 9 FEBRUARI 2016: N-VA vraagt dat de gemeente zich kandidaat stelt . Voltallig CD-V stemt tegen.

KANDIDAATSTELLING BEGELEIDINGSTRAJECT HAALBAARHEIDSONDERZOEK VOOR HERBESTEMMING VAN DE SINT-PIETERSKERK TE GALMAARDEN BIJ HET PROJECTBUREAU 'HERBESTEMMING PAROCHIEKERKEN'

BESLUIT : 5 ja-stemmen (Jean-Paul Souffriau, Jonas De Boeck, An Werst, Dirk Hauters, Rudy Thiebaut), tegen 13 neen-stemmen (Pierre Deneyer, Patrick Decat, Armand Biesemans, Ludo Persoons, Marc Deteye, Ludo Van Paepegem, Kurt Penninck, Maria De Beuf, Lutgarde De Borre, Marleen Merckaert, Sara De Pelsemaeker, Melissa Van Eesbeek, Veerle Dero).

Artikel 1. :    De gemeenteraad gaat niet akkoord met het voorstel om zich vóór 29 februari 2016 kandidaat te stellen voor een begeleidingstraject haalbaarheidsonderzoek voor de herbestemming van de Sint-¬Pieterskerk te Galmaarden.

Uittreksel Schepencollege 22 februari 2016

BESLUIT :

Artikel 1. :Het college stelt zich kandidaat voor het begeleidingstraject haalbaarheidsonderzoek voor de herbestemming van de Sint-Pieterskerk te Galmaarden.

Schepencollege 25 april 2016.

PROJECT HERBESTEMMING KERKEN: SAMENSTELLING WERKGROEP

Het college beslist in het kader van het project 'Herbestemming kerken' volgende personen aan te duiden voor de werkgroep bestaande uit de burgemeester de vier mannelijke CD&V schepenen, de gemeente secretaris en  een gewestelijk stedenbouwkundig ambtenaar.

Gemeenteraad punt 5 van de gemeenteraad van 31/1/2017,“Goedkeuring overeenkomst tot overdracht van het dossier Sint-Pieterskerk Galmaarden tussen kerkfabriek Galmaarden en gemeentebestuur Galmaarden”.

N-VA fractie onthoudt zich om volgende redenen:

omdat het bedrag niet overeenkomt met het bedrag dat de verzekering voorziet voor wederopbouw van de kerk.

in het dossier fouten van in het begin gemaakt zijn, door geen rekening te houden met een herbestemming van de kerk.

de gemeente van in het begin betrokken was bij het dossier en de mensen van de kerkfabriek niet voldoende bijgestaan hebben met hun know-how en contacten met de relevante overheden.

wij, als fractie, nooit betrokken zijn bij het proces van de herbestemming van de Sint-Pieterskerk.

Gemeenteraad punt 5 van de gemeenteraad van 31/1/2017,“Goedkeuring overeenkomst tot overdracht van het dossier Sint-Pieterskerk Galmaarden tussen kerkfabriek Galmaarden en gemeentebestuur Galmaarden”.

N-VA fractie dient 2 amendementen in waar de voltallige CD-V fractie tegen stemt.

1ste Amendement: De door de Kerkfabriek Sint-Pieter Galmaarden overgemaakte de som van 3.813.792,77 euro moet integraal dienen om de Sint-Pieter kerk een herbestemming te geven.

2de Amendement: De totale kosten voor herbestemming van de sint-pieter kerk mag de som van 3.813.792,77 niet overschrijden.

Besluit:

Van bij de start heeft men de opdracht gegeven de kerk herop te bouwen als ruimte voor eredienst. Men heeft geen rekening gehouden met de concept nota van Minister Bourgeois. Hoewel die toen al bestond en het gemeentebestuur hier absoluut kennis van had. Het gemeentebestuur was van bij de start betrokken partij. Het Bisdom heeft ook vanaf het begin steeds gezegd dat er geen kerk met cultusdienst moest komen gezien de huidige toestand. Dit is meegedeeld zie de verslagen en de brief van aartsbisdom Leonard. Toch hield men koppig vol en liet men een wedstrijd uitschrijven met een winnaar. Dit architectenbureau vraagt nu een verbrekingsvergoeding van bijna 160.000 euro.  Het is makkelijk met andermans geld strooien.

 Men heeft de burgers nooit echt betrokken bij de herbestemming hoewel de kerk toehoort aan de gemeenschap. De kerk ligt centraal in het dorp. Het christendom behoort tot onze wortels en cultuur. Onze waarden, die vandaag door de immigratie onder druk staan, werden deels bepaald door het christendom. Waarom hebben de inwoners van Galmaarden dan geen recht op inspraak?

Als oppositiepartij hebben we steeds gevraagd dat zowel de burgers als wijzelf betrokken zouden worden. We kregen nooit kans voor inbreng enkel een toelichting. De reden waarom we pasten voor de oproep voor toelichting door schepencollege in december 2016. Waarom werd er niemand van de oppositie uitgenodigd voor de werkgroep. De werkgroep bestond nu enkel door de CD-V schepenen, de gemeentesecretaris en een gewestelijke stedenbouwkundige ambtenaar. Waar is de inbreng van de bevolking

Als N-VA durfden wij via ons HAH-blad een enquête houden. Met het oog deze mee te nemen naar een open debat rond de kerk. Helaas onze mening werd nooit gevraagd. Er kwam nooit een officiële vraag om medewerking of naar de resultaten van dit onderzoek. Waarom geen open debat over de grenzen van de politiek, samen met de bevolking.  De kerk is van de gemeenschap, dus heeft de gemeenschap recht om mee te beslissen over de kerk.

Van het totaal gestorte  bedrag van 5.327.602,22 euro door verzekeringsmaatschappij AG Insurance NV aan de Kerkfabriek  werd al 443.452,93 euro gebruikt voor de restauratie terwijl er nog niets is uitgevoerd.  Alleen al het ereloon aan het architectenbureau is 187.906,96 euro. Met daarbovenop  156.589,13 euro verbrekingsvergoeding. In totaal werd dus 344.496,08 euro aan dit bureau gegeven om een voorstel te doen voor een kerk met erediensten. Dit terwijl het gemeentebestuur al lang wist dat dit niet meer gewenst was.

Dan zijn er nog de logische instandhouding en opruimingswerken van 631.006,52 euro. De som  voor de inhoud van de kerk 437.355,00 blijft bij de Kerkfabriek. Hier bovenop is een tekort van  2000 euro niet te verklaren in rook opgegaan.

Er blijft dus 3.813.792,77 euro over dat naar de gemeente wordt doorgestort.

Op de gemeenteraad van februari 2017 vroegen we, als N-VA fractie, dat dit geld integraal gebruikt wordt voor de heropbouw. Groot was de verbazing dat de CD&V fractie hier tegen stemde. Wat willen ze met dit geld anders doen? Andere putten vullen?!

Nog groter was de verbazing toen we voorstelde dat de heropbouw niet meer zo kosten dan ontvangen bedrag (3.813.792,77 euro). Opnieuw stemde de voltallige CD&V fractie tegen. Moet de bevolking dan opdraaien voor het klungelen rond dit dossier?

N-VA Fractieleider Jean-Paul Souffriau

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is