N-VA Galmaarden : gemeenteraad juni en juli

Op 15 augustus 2019

Gemeenteraad Juni 2019

- N-VA stemt tegen de verlenging van het project Woonwinkel Pajottenland en stelt de vraag of Galmaarden niet samen met andere aangesloten gemeenten druk kan uitoefenen om de prijs onder controle te houden. De N-VA fractie is zich bewust van de vele taken die de Woonwinkel Pajottenland op zich neemt maar kan dit agendapunt niet goedkeuren en zal tegenstemmen om de volgende redenen:

1) De jaarlijkse financiële bijdrage die de gemeente moet betalen is veel te hoog en ons inziens niet in verhouding met de geleverde diensten.

29.700,30 euro in 2020

31.783,96 euro in 2021

33.927,87 euro in 2022

36.133,80 euro in 2023

38.403,54 euro in 2024

40.738,98 euro in 2025

Een totaal bedrag op 6 jaar tijd van 210.688,45 euro! Een verschil van ongeveer 35% op 6 jaar tijd! Aan welk bedrag zitten we in 2030?

2) Het betreft "een ondersteuning" waarvan slechts een 10 tot 15% van de inwoners gebruik maakt en bijgevolg een dure aangelegenheid.

3) De ondersteuning kan eveneens aangereikt worden door andere personen of instellingen (immokantoren, notarissen, gemeentepersoneel, banken,...).

4) Gezien de financiële toestand van de gemeente zou het opportuun zijn om te overleggen met de andere aangesloten gemeenten om een andere prijs te bedingen.

5) Het bedrag dat hierdoor vrijkomt kan besteed worden aan andere belangrijke zaken die ten goede komen aan alle inwoners van Galmaarden.

6) N-VA is van oordeel om meer taken in eigen beheer te doen en minder uit te besteden.

 

- N-VA keurt het agendapunt, “Goedkeuring ambitiekader Opgewekt Pajottenland 1.0” van het strategisch project Pajottenland, niet goed en onthoudt zich. Wij vragen  uitstel van dit agendapunt. Het is veel te belangrijk om in korte tijd over dit belangrijk punt een idee te vormen hoe Galmaarden in de toekomst de gevolgen van de klimaatveranderingen kan opvangen. Op de vraag of Galmaarden in de toekomst zelf kan beslissen of er ja dan nee windmolens geplaatst worden bleef de meerderheid het antwoord schuldig.

 

-  N-VA vraagt om stappen te ondernemen omtrent de beschermde treures in de Baljuwtuin. De boom is niet in goede conditie doordat hij mogelijk te weinig beschermd is. Erfgoedconsulent Jan Van Ormelingen zal advies geven bij te ondernemen stappen om verwaarlozing tegen te gaan.

 

- N-VA heeft vastgesteld dat het dodenhuisje in Tollembeek gaten vertoond en dat er zich dieren in nestelen. In 2012 was er een inspectieverslag van Monumentenwacht. Toen was het volgens de burgemeester zo goed als rond. In 2016 zou men er werk van maken. Monumentenzorg kwam terug en was verbaasd dat er nog niets gebeurd was! N-VA vraagt een stand van zaken hieromtrent. De meerderheid gaat dit onderzoeken!

 

Gemeenteraad juli 2019

- N-VA dringt aan om de gele afvalzakken in de zomermaanden wekelijks op te halen. De meerderheid zal een vraag sturen naar Ilva!

 

- N-VA Galmaarden stelde bij nakijk van de dossiers vast dat de wet op de overheidsopdrachten niet correct is nageleefd. De opdracht om het oud gemeentehuis en het Brillantplein in Vollezele te renoveren werd maanden geleden goedgekeurd voor een bedrag van 98.069 €. Het drempelbedrag voor goedkeuring bedraagt 135.000 €.

Echter door de vele meerwerken is dit bedrag opgelopen tot 143.163 € en bijgevolg werd het drempelbedrag overschreden! Door deze overschrijding krijgt de gemeente Galmaarden een boete van 5.194 €.

Het is duidelijk dat er geen goede opvolging van dit dossier is geweest en getuigt van slecht bestuur! N-VA vraagt uitleg. De enige uitleg die we kregen was dat er bij werken steeds kosten en andere werken kunnen bijkomen!

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is