N-VA stemt tegen het meerjarenplan 2020 - 2025

Op 14 januari 2020

lees hier het betoog van N-VA op de gemeenteraad van 30/12/2019

 

We staan hier vandaag voor de misschien wel belangrijkste gemeenteraad van deze legislatuur. Vandaag beslissen we over het beleid en de centen voor de komende 6 jaar.

Na de opstart van de huidige legislatuur zitten we reeds een hele tijd op onze honger. Het bleef echter bij vage beloften dat jullie de voorstellen van de oppositie gingen meenemen; m.a.w. jullie waren er mee bezig!

We keken dan ook met volle verwachting uit naar deze meerjarenbegroting. Waar gaat men investeren, welke prioriteiten worden er gelegd? Wat gaat men doen met de 1.317.000 euro die dankzij de nieuwe Vlaamse regering van Jan Jambon en Matthias Diependaele aan Galmaarden toegekend worden?

Groot is dan ook onze ontgoocheling dat aan de zojuist aangehaald vragen geen duidelijke accenten of antwoorden zijn gegeven. We kregen een dikke bundel met daarin tabellen en cijfers maar de overgrote meerderheid van de maatregelen kan je op basis van die tabellen echter niet concreet invullen.

Als we het Meerjarenplan bekijken per beleidsdomein dan merken we dat bij Beleidsdomein 1 voor wat betreft het verder uitbouwen van de binnenschoolse kinderopvang slechts 4.000€ voorzien is per jaar en dat er niet gesproken wordt over talenten ontwikkelen in de buitenschoolse opvang.  (gemeenten kunnen zelf een beleid ontwikkelen en de samenwerking tss de buitenschoolse opvang en andere vrijetijdsorganisatoren verder vorm te geven).

Bij Beleidsdomein 2 wordt in 2021 de uitgave voorzien van 25.000€ voor een externe deskundige die een sterke website moet creëren! Deze heeft pas 2 jaar geleden een update gehad en wat is dan de rol of taak van de communicatieverantwoordelijke?

Beleidsdomein 3 – actiepunt 13 – het gemeentelijk mobiliteitsplan evalueren en bijsturen, wordt er bij actie 56 uitwerken van een parkeerbeleid, aanleg van voet- en fietspaden en fietssuggestiestroken een budget uitgetrokken van 30.000€ en de daaropvolgende 3 jaar telkens 5.000€! Dat lijkt ons heel weinig om deftige voet- en fietspaden te creeëren of te herstellen! + er wordt niet gespecifieerd waar er voet- en fietspaden komen! Er is een totaal gebrek aan een voet- en fietsbeleid!

Bij actiepunt 15 (schoolomgevingen worden veiliger gemaakt) – actie 56 Herinrichten van de 5 schoolomgevingen: er zal gekeken worden om enerzijds de zichtbaarheid te verhogen en anderzijds het voorbijrijdend verkeer te sensibiliseren! Er wordt niet gezegd welke acties er ondernomen gaan worden, hoe men het gaat aanpakken!

Actiepunt 16 (een beleid voeren in functie van de zwakke weggebruiker – actie 57:wegmarkeringen en fietssuggestiestroken in combinatie met wegenwerken! Waarom moet dat in combinatie met? Wil dat zeggen dat in straten waar er geen werken van Fluvius zijn er geen komen? Idem voor het herstellen en aanleggen van voetpaden? (hier is zelfs geen budget voor voorzien!)

Beleidsdomein 4 actieplan 19. Het aandeel kwalitatieve groene open ruimte stijgt – Inspanningen voor meer groen – herinrichting van gemeentelijke sites! Welke inspanningen en over welke sites gaat het? Allemaal heel vaag!

Actie 78: rest ons de vraag of er een mobiele camera ter handhaving van het zwerfvuilactieplan kan aangekocht worden voor de prijs van 10.000€?

Voor wat betreft de herbestemming van de kerk is er weinig of geen vooruitgang te merken!

In dit meerjarenplan wordt enkel de basistaken van een gemeente in detail omschreven (onderhoud van de wegen, onderhoud van het patrimonium, dotaties aan de brandweer en politiezone,…) maar geen of onduidelijke investeringen!

Kortom, in dit meerjarenplan missen we een groot verhaal en een algemene visie. Er is geen verhaal waar men met Galmaarden naar toe wil, niet op korte, middellange en niet op lange termijn. Het plan toont een aantal acties en doelstellingen, goede en minder goede, maar geeft niet aan in welke richting onze gemeente moet evolueren.

Er wordt niet gesproken over een natuurlijke personeelsafbouw (grootste kost van de gemeente), er ontbreekt een deftig en concreet fietsbeleid (geen plan), op gebied van veiligheid ontbreekt de oprichting van een LIVC-R en er wordt geen woord gerept over het actief inzetten op de kennis van het Nederlands (taalactieplan).

Onze kastoestand gaat van 7.730.000 euro in 2019 naar 751.290€ in 2025! Een daling van 6.978.710€ op 6 jaar tijd! Wie kan daar achter staan?

Zeer zeker, het plan bevat mooie en leuke acties maar deze blijken veeleer strooisuikermaatregelen dan echte hefbomen voor de toekomst.

Als N-VA fractie hebben we aangegeven constructief oppositie te voeren. Hoewel we met vragen blijven zitten na dit meerjarenplan, zullen we ons in de komende jaren blijven inzetten om mee te werken aan een beter beleid voor Galmaarden maar deze begroting kunnen we niet goedkeuren!

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is