Programma

Dit beknopt overzicht van het kiesprogramma van N-VA Galmaarden 2018 behandelt meerdere domeinen. Op basis van ons programma willen N-VA mandatarissen het beleid vorm geven en de inwoners inspraak en verantwoordelijkheid bezorgen.

N-VA Galmaarden rekent op 14 oktober 2018 op u !

Lees zeker ons volledig programma !

Algemeen bestuur

N-VA Galmaarden wil bouwen aan een gerechtvaardigd evenwicht tussen de verantwoordelijkheid van de burger en de verantwoordelijkheid van het bestuur. Hun respectievelijke rechten en plichten worden benadrukt. Toekomstvisie : door ons project “Visie 2030” wil N-VA Galmaarden samen met vrijwilligers, ambtenaren en inwoners nadenken over hoe onze gemeente er in 2030 zou moeten of kunnen uitzien.

N-VA wil een seniorenraad oprichten en een permanente ideeënbus installeren.

N-VA Galmaarden staat klaar voor de volgende generatie!

Bestuurlijke organisatie

N-VA Galmaarden wil bouwen aan een doeltreffend gemeentebedrijf, een open dienstverlening en een goed presterend personeelsbeleid.

Met ons project “Ga2024” streven we naar een hogere werktevredenheid van het gemeentepersoneel en willen wij van onze personeelsleden fiere ambassadeurs maken van ons gemeentelijk bedrijf.

Wij staan voor het optimaliseren van de loketwerking en willen de dienstverlening, via een mobiel loket, naar de minder mobiele burger brengen.

Wij denken nu aan een verdere toekomst!

Financieel beleid

N-VA Galmaarden wil onze gemeente als een ‘goede huisvader’ beheren met een gezond en transparant evenwicht tussen inkomsten en uitgaven. Subsidiëring- en beleggingsbeleid worden nauwlettend opgevolgd en lagere belastingdruk moet ernstig worden overwogen. Bovendien willen we gericht kostenbesparende maatregelen doorvoeren zoals het gegroepeerd opnieuw aanbieden van onze verzekeringspolissen en het herbekijken van onze energiecontracten.

N-VA     Galmaarden wil de schuldenlast van €12.652.467,00 (op 1/1/2018) fors afbouwen om onze noodzakelijke toekomstige investeringen niet in het gedrang te brengen!

N-VA streeft er naar om de opcentiemen op de onroerende voorheffing daadwerkelijk te verlagen!

Ruimtelijke ordening

N-VA Galmaarden wil een gezond evenwicht creëren in wijken en buurten met een uitbouw van de bewonerskernen enerzijds en het behoud van de groene en open ruimte anderzijds. Er wordt prioriteit gegeven aan de realisatie van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan. De betaling om aan te sluiten op het openbaar rioleringsnet dienen herbekeken te worden.

Wij willen een degelijk onderhoud van het openbaar domein, gemelde problemen lossen we in principe binnen de 48u op.

Leefmilieu

N-VA Galmaarden wil het landelijk karakter van onze gemeente behouden.

Een betere luchtkwaliteit, daarom willen we een concreet fietsbeleid invoeren en investeren in fietspaden en trage verbindingswegen.

Een efficiënt afvalbeleid en een duurzaam grondstoffenbeheer. N-VA wil de containerpolitiek herbekijken en o.a. investeren in mobiele camera’s tegen sluikstorten.

Een zuinig energiebeleid. De energiebehoeften van onze gebouwen in kaart brengen en als gemeente zelf investeren in hernieuwbare energie.

N-VA Galmaarden wil op elk openbaar gebouw zonnepanelen voorzien en wil samen met de netbeheerder een gemeentelijk lichtplan opmaken om in te zetten op dimbare, tijdgestuurde en intelligente LED-verlichting.

N-VA Galmaarden denkt groen!

Mobiliteit

N-VA Galmaarden wil extra aandacht geven aan veiligheid voor de zwakke weggebruiker zowel via veilige voet- en fietspaden als rond treinstations en scholen. Uitbouw van een fietspadennetwerk, aanleg van voldoende parkeerruimte en voorkomen van sluipverkeer worden doeltreffend aangepakt.

Een duidelijk en realiseerbaar verkeersplan wordt opgemaakt om de mobiliteit in de drie gemeenten te verbeteren en op elkaar af te stemmen. Wij voeren waar wenselijk éénrichtingsverkeer in met het oog op een grotere verkeersveiligheid!

N-VA voorziet in fietsstraten en één fietsennetwerk waarbij de gemeenten Galmaarden, Tollembeek en Vollezele verbonden worden.

Wij willen schoolstraten inrichten om de mobiliteit aan de scholen te verbeteren en de veiligheid te verhogen.

N-VA Galmaarden heeft er steeds op aangedrongen om het station van Tollembeek opnieuw in te richten en zijn tevreden dat er een investering van € 365.000,00 is voorzien voor de heraanleg hiervan.

N-VA Galmaarden staat voor een veilige mobiliteit!

Veiligheid

N-VA Galmaarden wil elke inwoner de veiligheid geven door optimale samenwerking met politiediensten en buurtinformatienetwerken (BIN’s). Preventie en doeltreffendheid staan hierbij centraal. Een lokale Integrale VeiligheidsCel (LIVC) wordt opgericht.

N-VA zet in op de uitbouw van een ANPR-cameranetwerk (veiligheidscamera’s) op plaatsen waar dit een meerwaarde betekent voor het bestrijden van criminaliteit en overlast.

Asiel, migratie, inburgering en integratie

N-VA Galmaarden wil bijdragen tot een juist evenwicht tussen strengheid en mildheid waarbij menselijkheid centraal staat. Een gedoogbeleid en fraude zullen hierbij niet worden getolereerd.

Door actief in te zetten op de kennis van het Nederlands en inburgering te beschouwen als twéérichtingsverkeer willen we een sterk integratiebeleid voeren.

Onderwijs

N-VA Galmaarden wil, binnen de lokale bevoegdheid verder zorg dragen voor een kwaliteitsvol en bereikbaar onderwijs voor elk kind, ongeacht zijn thuissituatie of talent.

Het busvervoer van de 3 gemeenten dient beter op elkaar afgestemd te worden terwijl een realistische kinderopvang (naschoolse opvang, vakantieperiodes) creatief dient ingevuld te worden (huiswerk-, taal-, lees- en bewegingsprojecten).

N-VA wil werk maken van multi-inzetbare scholen.

Sociaal beleid

N-VA Galmaarden wil waken over een toegankelijk, transparant en éénvormig beleid. Het sociaal huis dient zich open te stellen als één informatieloket. Het verwijst, al naargelang het probleem (thuiszorg, maaltijden, poetsdienst,..), de inwoners door naar andere dienstverlenende instellingen. Het evenwicht tussen gezin en werk, kinderopvang, zorgloket, zorg rond gezondheid en buurtvrijwilligers zullen hierbij de noodzakelijke aandacht krijgen.

Werk

N-VA Galmaarden wil zich sterk inzetten op sociale samenhang en maatschappelijke integratie. Liefst in samenwerking met de hogere overheid worden activering, wijk-werken en lokale tewerkstellingsprojecten lokaal gestimuleerd en aandachtig opgevolgd.

Wij pleiten voor een maximale activering van leefloongerechtigden .

Tewerkstelling is voor N-VA een hefboom voor sociale cohesie en maatschappelijke integratie.

Vrije tijd

N-VA Galmaarden wil ‘voorvechter’ zijn van een actief vrijetijds- en sportinfrastructuurbeleid (sport, cultuur, jeugd, ouderenwerking, …), waarbij prioritaire aandacht wordt gegeven aan de juiste en verantwoorde infrastructuur. Er wordt voorrang gegeven aan het lokaal verenigingsleven.

We voeren een beleid waarbij ALLE sporten die in onze gemeente kunnen beoefend worden aantrekkelijk gepromoot en gestimuleerd worden.

De N-VA wil de openbare bibliotheek laten evolueren naar een volwaardig kennis- en informatiecentrum met laagdrempelige toegang en online informatie.

Woonbeleid

N-VA Galmaarden wil jonge gezinnen de nodige kansen geven om zich optimaal te ontwikkelen. Zeer groot belang wordt gehecht aan de essentiële waarden van ouderen. Voor N-VA is “oud is niet out”.

N-VA ’s aandacht gaat in hoofdzaak uit naar het blijven wonen en leven in de eigen, naaste omgeving. Daarom wordt een woonvisie bepaald waarbij een woonbehoeftestudie de noden in kaart brengt.

N-VA wil bekijken om de grondbelastingen voor jonge gezinnen, alleenstaanden en gepensioneerden te verlagen om voor deze groepen betaalbaar wonen mogelijk te maken.

Wij willen het lokale sociale woonaanbod in de eerste plaats toewijzen aan de inwoners van Galmaarden!

Vlaams beleid

N-VA Galmaarden wil de eigenheid van Galmaarden als gemeente van Vlaams-Brabant onderstrepen. Daarbij dienen een aantal accenten duidelijk beklemtoond te worden: het Vlaams karakter van de gemeente, de kennis en het gebruik van het Nederlands dat voor iedereen evident, nuttig én belangrijk is.

Het ondertekenen van het Vlaams Manifest is een evidentie !